Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΖΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής

e-mail: mzarra@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ολικής στήλης όζοντος από δορυφόρους

Επιβλέπων:  Μπαλής Δημήτριος