ΝΕΟ!! Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Εισαγωγής στο ΠΜΣ ΦΠ 2021-2022

 

1. Ο αριθμός και οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ “Φυσικής Περιβάλλοντος” ορίζεται στο ανώτατο όριο των δέκα (10) ανά έτος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών, (β) Πολυτεχνικών Σχολών, (γ) Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και (δ) Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (ε) πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ.
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ Φυσικής του Περιβάλλοντος και την ετήσια πρόσκληση για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ.

 

2. Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού τους προγράμματος και θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον ΕΞΙ (6,0/10).

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενώ οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο εισαγωγικών εξετάσεων που ακολουθεί την περίοδο αιτήσεων εισαγωγής. Το αντίστοιχο ισχύει και για τους αλλοδαπούς υποψήφιους οι οποίοι, εφόσον δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς να κατανοούν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Φυσική Περιβάλλοντος» είναι:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 • Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία (σχετικής με το μεταπτυχιακό), όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
 • Άλλα προσόντα, όπως συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα πτυχία, σχετική επαγγελματική εμπειρία, συνέντευξη κ.λ.π.

Για τις περιπτώσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επάρκεια της συνάφειας του τίτλου σπουδών τους κρίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Στην περίπτωση που το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή των υποψηφίων σε ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:

 1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
 2. Θεωρητική Μηχανική (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
 3. Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)

Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι για τους οποίους η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης αποφάσισε να υποβληθούν σε εξέταση των παραπάνω μαθημάτων θα ενημερώνονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

 

3. Αίτηση

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους (βλ. πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος για τις λεπτομέρειες)

Διεύθυνση υποβολής της αίτησης: https://www.physics.auth.gr/msc_applications

Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
 3. Αντίγραφο πτυχίου (για τους απόφοιτους),
 4. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
 5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
 6. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (θα αναρτώνται με ένα συμπιεσμένο αρχείο zip), όπως:
  άλλα πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, αντίγραφα εργασιών (όπου προβλέπονται, π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Αρχικά θα αναρτώνται οι περιλήψεις (abstracts) των εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν), δημοσιεύσεις (abstracts) και γενικά ότι πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.

Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμούνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν  τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ τα οποία διατίθενται να τους δώσουν συστατική επιστολή.

Προσοχή:

 • Μετά το τέλος του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα καλούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη.
 • Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.