Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2019

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Measurements of full atmospheric gas columns (XH2O, XCO2, XCO, XCH4, XO2) using ground based FTIR spectra for the region of Thessaloniki and validation with TROPOMI

Επιβλέπων:  Δημήτριος Μπαλής