Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑ ΜΠΟΥΖΙΑ

Πτυχίο: 

e-mail: mgiovano@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2017

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Η συμβολή των ενεργειακών πηγών στην έκλυση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και η συμμετοχή τους στην κλιματική αλλαγή

Επιβλέπων:  Μπαλής Δημήτριος