Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Β’ εξάμηνο

  • Το σύστημα της γης: υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα, λιθόσφαιρα και βιόσφαιρα.
  • Παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές.
  • Βιογεωχημικοί κύκλοι του άνθρακα, αζώτου, θείου, φωσφόρου και οξυγόνου.
  • Στοιχεία θερμοδυναμικής και χημεία διαλυμάτων.
  • Βασικοί μηχανισμοί και αρχές.
  • Απαραίτητα μαθηματικά για προσομοιώσεις βιογεωχημικών κύκλων.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ728

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Χαρίκλεια Μελέτη