Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Α΄ή Γ΄εξάμηνο

  • Εισαγωγή-ορισμοί-χαρακτηριστικά χρονοσειρών.
  • Στασιμότητα-τάση-περιοδικότητα.
  • Συστηματικές μεταβολές και τυχαίος θόρυβος.
  • Μέθοδοι κινητού μέσου.
  • Ανάλυση και απαλοιφή περιοδικότητας και τάσης.
  • Συσχέτιση-γραμμική και μη γραμμική.
  • Μέθοδοι ARIMA (Box και Jenkins), αυτοσυσχέτιση-αυτοπαλινδρόμηση.
  • Φασματική ανάλυση (Fourier, cross-spectral, συνάφεια).
  • Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών(PCA).

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ731

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Κλεαρέτη Τουρπάλη