Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Β’ ή Γ’ εξάμηνο

 

 • Θεωρητικός υπολογισμός της πυκνότητας ροής της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης.
 • Παράγοντες που την καθορίζουν.
 • Η πυκνότητα ροής σε επίπεδο υπό κλίση και προσανατολισμένο επίπεδο.
 • Ηλιοστάτες.
 • Συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας και φασματικά χαρακτηριστικά τους.
 • Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φασματικά χαρακτηριστικά τους.
 • Ατμοσφαιρικοί παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα και το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς της άμεσης και διάχυτης ακτινοβολίας στη ροή σε επιφάνειες τοποθετημένες σε διάφορες κλίσεις.
 • Συσχέτιση της ισχύος που προσπίπτει σε επιφάνειες με διαφορετικές κλίσεις.
 • Ο ρόλος των αερολυμάτων και των νεφών.
 • Προσομοίωση της ροής σε επιφάνειες υπό κλίση συναρτήσει της ροής σε οριζόντιο επίπεδο.
 • Αναφορά σε μεθόδους πρόγνωσης της ηλιακής ακτινοβολίας σε διάφορες κλίμακες χρόνου.
 • Παρουσίαση και εξοικείωση με το σύστημα PVGIS.
 • Υπολογιστικές ασκήσεις από τα προαναφερθέντα.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ711

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μελάς, Αλκιβιάδης Μπάης