Τουρπάλη Κλεαρέτη

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Ανάλυση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων
- Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος
- Στατιστική Ανάλυση Χρονοσειρών
- Παγκόσμιες μεταβολές