Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πτυχίο: 

e-mail: gmichaia@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2016

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάλυση για τον προσδιορισμό των επεισοδίων στρατοσφαιρικής εισβολής και της επίδρασής τους στην κατανομή του όζοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την χρήση δεδομένων του MACC reanalysis

Επιβλέπων:  Ζάνης Πρόδρομος