Περιγραφή Μαθήματος


* Προσφέρεται στο Γ΄εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και το συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού κριτηρίου στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει την μεθοδολογία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, τις κατασκευές και τα κτήρια. Δίνεται έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων. Οι μεθοδολογίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης που περιγράφονται και παρουσιάζονται λεπτομερώς μέσα από εφαρμογές είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ISO 14040-14043) και το Ανθρακικό Αποτύπωμα. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται αναφορά σε πρότυπα που οδηγούν σε πιστοποίηση όπως το ISO 14001, EMAS (για την περιβαλλοντική πιστοποίηση οργανισμών), το οικολογικό σήμα (ecolabel για την περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων) και το ISO 50001 (για την ενεργειακή πιστοποίηση οργανισμών). Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων γίνεται εκτενής αναφορά σε συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης και πιστοποίησης κτηρίων LEED (Leadership  in  Energy  & Environmental  Design)  και BREEAM (Building     Research     Establishment     Environmental Assessment Method) τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς (κριτήρια, προδιαγραφές, υπολογισμός περιβαλλοντικής επίδοσης, κατηγοριοποίηση κτηρίου) και συγκρίνονται με άλλα μεταγενέστερα συστήματα.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ733

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Ευφροσύνη Γιαμά