Περιγραφή Μαθήματος


  • Βασικές αρχές και έννοιες, στόχοι, η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Κοινοτικές οδηγίες και ελληνικό δίκαιο, νομοθετικά κείμενα (ο νόμος 1650/86) για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Εργαλεία για τη εκπόνηση μελέτης.
  • Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ705

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Τρίτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μπαλής, Κατερίνα Γκαρανέ