Περιγραφή Μαθήματος


  • Χημική σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα.
  • Φυσικοί και χημικοί μετασχηματισμοί.
  • Χημική κινητική των αντιδράσεων.
  • Φωτοχημικές διαδικασίες.
  • Πηγές, καταβόθρες και μεταφορά.
  • Χημείας της τροπόσφαιρας, όζον της τροπόσφαιρας, ελεύθερες ρίζες (OH, HO2 και RO2), οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες.
  • Ετερογενείς αντιδράσεις, οξείδωση SO2, όξινη εναπόθεση, ξηρή και υγρή εναπόθεση.
  • Στοιχεία χημείας της στρατόσφαιρας, όζον της στρατόσφαιρας, καταλυτικοί κύκλοι καταστροφής του όζοντος (HOx, NOx, ClOx), επίδραση ανθρωπογενών εκπομπών (CFCs), χημεία της «τρύπας» του όζοντος.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ603

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  6

Διδάσκοντες:  Πρόδρομος Ζάνης, Αναστασία Πούπκου