Περιγραφή Μαθήματος


Στοιχεία από την θεωρία πιθανοτήτων. Εισαγωγικές έννοιες της Στατιστικής. Τυχαίες μεταβλητές, βασικές κατανομές, κανονική κατανομή, δοκιμασίες σημαντικότητας και είδη αυτών, στοιχεία μη παραμετρικών δοκιμασιών. Βασικές μέθοδοι δειγματοληψίας, συστηματική δειγματοληψία και άλλα είδη δειγματοληψιών, δειγματοληψία για την άντληση πληροφορίας επί της κατανομής τυχαίων μεταβλητών. Εφαρμογές στατιστικών μεγεθών σε χρονοσειρές περιβαλλοντικών παραμέτρων. Επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση γλώσσας προγραμματισμού και στατιστικών βιβλιοθηκών. Τεχνικές χαρτογράφησης περιβαλλοντικών παραμέτρων. Χρήση του internet ως πηγή άντλησης περιβαλλοντικής πληροφορίας.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ701

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Πρώτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  5

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μπαλής, Κλεαρέτη Τουρπάλη