Μελέτη Χαρίκλεια

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓ.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Δορυφορική Τηλεπισκόπηση
- Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων
- Μοντέλα Ποιότητας του Αέρα
- Βιογεωχημικοί Κύκλοι