Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πτυχίο: 

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Χαρτογράφηση της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα με τη χρήση μοντέλου και μετρήσεων

Επιβλέπων:  Μπάης Αλκιβιάδης