Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2019

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Η επίδραση των πυρκαγιών στις εκπομπές του ΝΟ2 και στην παγκόσμια ατμόσφαιρα

Επιβλέπων:  Δημήτριος Μπαλής