Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πτυχίο: 

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Εκπομπές ρύπων από τον Παγκόσμιο Ναυτικό Στόλο - Κλιματική αλλαγή

Επιβλέπων:  Μπαλής Δημήτριος