Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, στη Συνεδρίαση αριθμ. 9/9-12-2019, αποφάσισε τα εξής σχετικά με την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λειτουργία των ΠΜΣ του Τμήματος:

  1. Μετά την λήξη της κάθε εξεταστικής περιόδου, η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώνει την ολοκλήρωση της φοίτησης και απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με ενημέρωση που λαμβάνει από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η ημερομηνία της Συνέλευσης αποτελεί και την ημερομηνία απονομής του Διπλώματος. 
  2. Οι διπλωματικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται και να αποστέλλεται βαθμολογία στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τα χρονικά διαστήματα: (α) 1/2 ως 31/3, (β) 1/6 ως 15/7 και (γ) 1/9 ως 31/10. Η παρουσίαση των διπλωματικών του κάθε επιμέρους ΠΜΣ του Τμήματος θα γίνεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα που θα ανακοινώνονται εγκαίρως, πάντως μέσα στα παραπάνω χρονικά περιθώρια.
  3. Η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών θα θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης του τελευταίου μαθήματος που οφείλεται για την ολοκλήρωση των σπουδών ή, εφόσον οφείλεται μόνο η διπλωματική εργασία, η ημερομηνία παρουσίασής της και της επιτυχούς εξέτασής της.

Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν του μεταπτυχιακούς φοιτητές που εγράφησαν στα ΠΜΣ του Τμήματος μετά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.