Πούπκου Αναστασία

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ - ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Κτίριο ΣΘΕ, 4ος όροφος, ανατολική πτέρυγα

Η Δρ. Πούπκου είναι Φυσικός Περιβάλλοντος και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές της στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 2006. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της σχετίζονται με τη μελέτη της σύστασης της ατμόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής και με τον υπολογισμό εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα με χρήση αριθμητικών μοντέλων. Έχει 39 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 47 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδριών με κριτές και 37 ανακοινώνεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές χωρίς πρακτικά, με συνολικό αριθμό  ετεροαναφορών 690 είναι h-index 18. Έχει συμμετάσχει σε 20 Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά έργα και σε 16 Εθνικά. Είναι εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Η Δρ. Πούπκου έχει διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διδάσκοντας τα μαθήματα Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας, Χημεία Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Διαχείριση Αερίων Ρύπων, ενώ έχει επιβλέψει πάνω από 10 Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.

 

Dr. Poupkou is an Environmental Physicist and completed her doctoral studies at the School of Physics of the Aristotle University of Thessaloniki in 2006. Her research interests are related to the study of atmospheric composition and climate change and the calculation of emissions of atmospheric pollutants with the use of numerical models. She has 39 publications in international peer-reviewed journals, 47 publications in proceedings of international peer-reviewed conferences and 37 presentations in international peer-reviewed conferences without proceedings (690 citations, h-index 18). She has participated in 20 European and International research projects and in 16 National ones. She is an expert of the European Programme H2020 for Research and Innovation.
Dr. Poupkou has teaching experience at postgraduate level at the Aristotle University of Thessaloniki and at the Hellenic Open University teaching courses such as Atmospheric Circulation Models, Environmental Chemistry, Introduction to Natural and Human Environment and Air Pollution Management, and she has supervised more than 10 Postgraduate Diploma Theses.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημεία Περιβάλλοντος