Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ

Πτυχίο: 

e-mail: esolomou@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Εκτίμηση των εκπομπών των βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων στη Βόρεια Αφρική

Επιβλέπων:  Μελάς Δημήτριος