Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πτυχίο: 

e-mail: semerln@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2014

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Συνεισφορά των οργανικών σωματιδίων στην σωματιδιακή ρύπανση στην περιοχή της Ελλάδος με βάση τα αποτελέσματα φωτοχημικού μοντέλου

Επιβλέπων:  Πούπκου Αναστασία