Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πτυχίο: ΔΠΘ, Μηχανικών Περιβάλλοντος

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2019

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Η μελέτη της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στην θερμοκρασία και τη βροχόπτωση από προσομοιώσεις ευαισθησίας με παγκόσμια μοντέλα χημείας κλίμακος

Επιβλέπων:  Πρόδρομος Ζάνης