Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πτυχίο: 

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της θαλάσσιας αύρας στην περιοχή της Νότιας Κύπρου με τη χρήση αριθμητικού μοντέλου μέσης κλίμακας

Επιβλέπων:  Μελάς Δημήτριος