Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής

e-mail: dkatsikas@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2017

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στις δορυφορικές μετρήσεις Διοξειδίου του Αζώτου σε παγκόσμιο επίπεδο

Επιβλέπων:  Μπαλής Δημήτριος