Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2020

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της μεταβλητότητας των PM2.5 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με χρήση διαφορετικών τεχνικών μέτρησης

Επιβλέπων:  Δημήτριος Μπαλής