Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πτυχίο: ΔΠΘ, Μηχανικών Περιβάλλοντος

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Φοιτητής