Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Γ’ εξάμηνο.

Άλγεβρα Περιβαλλοντικών Δεδομένων. Διαστάσεις και χαρακτηριστικά του χώρου δεδομένων. Ποιότητα, πληρότητα και αλγεβρικοί μετασχηματισμοί Περιβαλλοντικών Δεδομένων.  Μέτρα συσχέτισης-συνάφειας ΠΔ (εσωτερικό γινόμενο, συντ. συσχέτισης, ευκλείδια & mahalanobis απόσταση). Δειγματοληψία Περιβαλλοντικών Δεδομένων με στόχο την περιβαλλοντική μοντελοποίηση. Περιγραφική και προβλεπτική μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Δεδομένων.  Μέθοδοι κατηγοριοποίησης (classification) και παλινδρόμησης (regression).  Επιλογή και ιεράρχηση χαρακτηριστικών. Επιβλεπόμενη και ανεπίβλεπτη μάθηση. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Δένδρα Αποφάσεων, Αυτοοργανούμενες απεικονήσεις. Μοντελοποίηση δεδομένων και και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Βασικές αρχές σχεδίασης διαδικτυακών υπηρεσιών διάχυσης περιβαλλοντικής πληροφορίας. Χρήση smart phones για προσωποποιημένες υπηρεσίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης ποιότητας ζωής. Παράδειγμα εφαρμογής με ενσωματωμένους μικροαισθητήρες σε smartphones και σε αυτόνομες συσκευές: θα γίνει παρουσίαση των βασικών μικροαισθητήρων και θα καθοδηγηθούν οι φοιτητές να λάβουν και να επεξεργαστούν-μοντελοποιήσουν μετρήσεις και να τις χρησιμοποιήσουν για το σχεδιασμό μίας υπηρεσίας ενημέρωσης. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εκπόνηση ασκήσεων και παρουσιάσεις φοιτητών και θα βαθμολογείται βάσει αυτών και τελικής εξέτασης

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ732

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Κωνσταντίνος Καρατζάς