Περιγραφή Μαθήματος


 • Η φυσική και η ρυπασμένη ατμόσφαιρα.
 • Χωρικές και χρονικές κλίμακες της αέριας ρύπανσης.
 • Πηγές αέριας ρύπανσης.
 • Μετεωρολογία ρύπανσης.
 • Ποιότητα αέρα.
 • Επιπτώσεις αέριας ρύπανσης.
 • Μέτρηση και παρακολούθηση αέριας ρύπανσης.
 • Φιλοσοφία ελέγχου αέριας ρύπανσης.
 • Εισαγωγή και γενικά χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος.
 • Το στρώμα επιφανείας.
 • Η θεωρία ομοιότητας των Monin-Obukhov.
 • Τυρβώδεις ροές στο έδαφος.
 • Το ανώτερο τμήμα του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος.
 • Θεωρία ομοιότητας του αναμεμιγμένου στρώματος.
 • Τοπική θεωρία ομοιότητας του ευσταθούς οριακού στρώματος.
 • Υπολογισμός παραμέτρων διάχυσης.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ602

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μελάς