Περιγραφή Μαθήματος


Εισαγωγή:

 • Η Ηλιακή και η Γήινη ακτινοβολία, δομή και ιδιότητες του φάσματος ακτινοβολίας.
 • Ακτινομετρικά μεγέθη.
 • Νόμος του Lambert.
 • Εκπομπή ακτινοβολίας –
 • Νόμος του Kirchhoff.
 • Διάδοση της Ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα – θεωρητική αντιμετώπιση μέσω των νόμων διάδοσης ακτινοβολίας.

Απορρόφηση:

 • Αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ατμοσφαιρικά συστατικά με έμφαση στην απορρόφησή της.
 • Επισκόπηση των μοριακών φασμάτων ατμοσφαιρικών αερίων.
 • Διεύρυνση γραμμών απορρόφησης – εκπομπής. Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Θέρμανση και ψύξη στην ατμόσφαιρα.
 • Σκέδαση.
 • Αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ατμοσφαιρικά συστατικά με έμφαση στην σκέδασή της.

Θεωρητική αντιμετώπιση της σκέδασης:

 • Πόλωση, Σκέδαση Rayleigh και Mie.
 • Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνοντας διαδικασίες σκέδασης .
 • Επιδράσεις της σκέδασης στην ατμόσφαιρα– φαινόμενο Umkehr –
 • Ανάκλαση της ακτινοβολίας σε διάφορες επιφάνειες.
 • Ατμοσφαιρικές επιδράσεις από την αλληλεπίδραση απορρόφησης και σκέδασης.

Εφαρμογές:

 • Μέθοδος προβολής Langley – προσδιορισμός του οπτικού βάθους των αιωρούμενων σωματιδίων και της στήλης ατμοσφαιρικών αερίων – εκτίμηση του ηλιακού φάσματος από μετρήσεις στο έδαφος.
 • Φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης.
 • Διάδοση της γήινης ακτινοβολίας μέσα από την ατμόσφαιρα.
 • Εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας από την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα.
 • Δορυφορική τηλεπισκόπηση στο υπέρυθρο –
 • Βαρύνουσες συναρτήσεις.
 • Εφαρμογές.
 • Μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας από το έδαφος.
 • Επισκόπηση των οργάνων μέτρησης –Βαθμονόμηση.
 • Ποιοτικός έλεγχος μετρήσεων ακτινοβολίας.
 • Προτυποποίηση φασματικών μετρήσεων.
 • Εισαγωγή στα μοντέλα διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Πρακτική εξάσκηση με μοντέλα σε απλά προβλήματα διάδοσης ακτινοβολίας.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ604

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Πρώτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Αλκιβιάδης Μπάης